Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Ιράν, Persepolis, grave of Dareios and Xerxis, 2001.
Iran, Persepolis, grave of Dareios and Xerxis, 2001.

top