Τουρκία Turkey


2003, Κιρκλάρελι, Τουρκία.
2003, Kirklarelie, Turkey.

top