Τουρκία Turkey


2009, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
2009, Istanbul, Turkey.

top