Τουρκία Turkey


1995, Ανδριανούπολη, Τουρκία.
1995, Edirne, Turkey.

top