Γερμανία Germany


2009, Βερολίνο, Γερμανία. Μουσουλμάνοι προσευχητές μετά από το κοινό γεύμα, μετά την καθημερινή προσευχή, πριν απο το Κουρμπάν Μπαιραμ.
2009, Berlin, Germany. Muslim prayers after the everyday pray, before the Kourban Bairam, after eating the common meal.

top