Βέλγιο Belgium


2007, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Πρωϊνό σε μια ανοικτή αγορά στους δρόμους της γειτονιάς Ριμπακουρτ στις Βρυξέλλες. Η γειτονιά είναι γεμάτη από μετανάστες, κυρίως μουσουλμάνους, αλλά και άλλους από την Ινδία και την Κίνα.
2007, Brussels, Belgium. Morning in an open market on the street Ribaucourt in Brussels. This neighborhood is full of emmigrants, special muslims, but also from India, or from China.

top