Βέλγιο Belgium


2007, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Μουσουλμάνες γυναίκες βαδίζουν στους δρόμους του Μόλενμπεκ, μιας πολυεθνικής γειτονιάς.
2007, Brussels, Belgium. Muslim women, they are going in the streets of Molenbeck, one multinational neighborhood.

top