Κόσοβο Kosovo


1996, Πριζρένη, Κόσοβο. Η κοφτερή ακμή του αρχαίου σπαθιού φέρει όλο το βάρος ενός νεαρού αγοριού, που υποστηρίζεται από δύο γέροντες στο Τεκκέ Πρίζρεν. Το παιδί πρέπει να υποβληθεί σε αυτή την μάλλον δύσκολη δαδικασία , επειδή αυτός είναι ο εγγονός του Seh και ως εκ τούτου ο ίδιος προορίζεται να γίνει ένας ιερέας (Seh) κάποια μέρα.
1996, Kosovo, Prizren. The razor-sharp edge of an ancient sword bears the full weight of a young boy, supported by two elders at the Prizren Tekke. The boy must undergo this rather difficult trial because he is the grandson of the Seh and is therefore himself destined to become a Seh some day.

top