Κόσοβο Kosovo


1996, Τζάκοβα, Κόσοβο. Την ημέρα του Νεβρούζ λαμβάνει χώρα ένας χορός εισαγωγής νέων δερβίσηδων.
1996, Djacova, Kosovo. The day of the Nevruz, at Djakovitsa, takes place a dance of initiation for the new Dervishes.

top