Από την Ελλάδα From Greece


1993, Μύκη, Θράκη, Ελλάδα.
1993, Greece, Miekie, Thrace.

top