Από την Ελλάδα From Greece


1996, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Μουσουλμάνες γυναίκες με τα καρροτσάκια τους στη γιορτή του Αλη Μπαμπα.
1996, Greece, Thrace, Kampie. Muslim women with their small carriage at the feast of Ali Baba.

top