Από την Ελλάδα From Greece


1996, Χίλια, Θράκη, Ελλάδα. Εδώ και αιώνες στην οροσειρά της Ροδόπης οργανώνονται αγώνες πάλης. Άνθρωποι από την Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ελλάδα, έρχονται σ΄αυτούς τους αγώνες πάλης.
1996, Greece, Chilia, Thrace. For centuries now, in the mountainuous region of Rhodope, have been organised wrestlings. People come to these wrestling fights from Bulgary, Turkey and Greece.

top