Από την Ελλάδα From Greece


1996, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Θυσιάζουν αγελάδες για την γιορτή του Άγιου της περιοχής.
1996, Greece, Kampie, Thrace. They slaughter cows for the feast of the Saint of the region.

top