Γαλλία France


2007, Παρίσι, Γαλλία.Σε μια ανοιχτή αγορά.
2007, France, Paris. In an open market.

top