Γαλλία France


2011, Μασσαλία, Γαλλία. Ανοικτή αγορά Λα Πλαίν.
2011, France, Marseille, La Plaine, open market.

top