Γαλλία France


2005, Μασσαλία, Γαλλία. Ετοιμάζουν κουσκούς για τον μουσουλμανικό γάμο.
2005, France, Marseille. They prepare couscous for the muslim wedding.

top