Γαλλία France


2003, Μασσαλία, Γαλλία. Χορεύοντας σε ένα μουσουλμανικό γάμο.
2003, France, Marseille. Dancing in a muslim marriage.

top