Γαλλία France


2003, Μασσαλία, Γαλλία. Γάμος Αλγερίνων.
2003, Marseille, France. Wedding of Algerian people.

top