Γαλλία France


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Στο μουσουλμανικό τμήμα του νεκροταφείου της Μασσαλίας.
2004, France, Marseille. In the muslim part of the cemetery in Marseille.

top