Γαλλία France


2006, Μασσαλία, Γαλλία. Περιμένοντας το θυσιασμένο αρνί για το Κουρμπαν Μπαϊράμ, στα παλιά σφαγεία της πόλης.
2006, France, Marseille. Waiting for the sacrificed sheep for the Kurban Bairam, in the old slaughterhouse of the city.

top