Γαλλία France


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Μετά την προσευχή μιά γυναίκα κοιτάει έξω από τον γυναικωνίτη σε ένα τζαμί στη Μασσαλία.
2004, France, Marseille. After the pray a woman is watching from the womens place in a mosque in Marseille.

top