Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2009, Μπραντφορντ, Ενωμένο Βασίλειο. Στο θρησκευτικό σχολείο μαθαίνουν να διαβάζουν το Κοράνιο χωρίς να καταλαβαίνουν καμιά λέξη.
2009, Bradford, United Kingdom. In the madrassa they learn who to read the Quran, without to understand any word.

top