Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2007, Βρυξέλες, Βέλγιο. Μουσουλμάνες γυναίκες βαδίζουν στους δρόμους του Μόλενμπεκ, μιας πολυεθνικής γειτονιάς.
2007, Belgium, Brussels. Muslim women, they are going in the streets of Molenbeck, one multinational neighborhood.

top